Bloemendaalse Schoolvereniging

Ons onderwijs

Kiezen voor de BSV is kiezen voor een basisschool die al meer dan honderd jaar bestaat, op een van de mooiste plekjes in Bloemendaal. Een school met veel geschiedenis, maar met de blik stevig op de toekomst gericht. 

Directe instructiemodel

Het onderwijs op de BSV wordt aangeboden via de methode van het directe instructiemodel. Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen immers van elkaar in de manier en snelheid van leren. De leerkrachten zijn geschoold in het directe instructiemodel. Dit betekent dat de leerkracht bij de meeste lessen in de voorbereiding het lesdoel bepaalt voor drie niveaus van leerlingen in de groep, de les start met het activeren van voorkennis bij de leerlingenjzelfstandige verwerking besteedt de leerkracht tijd aan de leerlingen die een verlengde of verbrede instructie nodig hebben. Aan het einde van iedere les wordt met de leerlingen geëvalueerd of zij hun lesdoel hebben bereikt en hoe de werkhouding is geweest. Deze informatie gebruikt de leerkracht vervolgens weer om te reflecteren op de eigen les en om de volgende les goed voor te kunnen bereiden.

Breed onderwijsaanbod

Naast het onderwijs van technisch en begrijpend lezen, taal, rekenen, de zaakvakken natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde, verkeer en sociaal leren/burgerschap biedt de BSV de leerlingen een breed onderwijsaanbod, waarbij ICT/mediawijsheid, handvaardigheid/culturele vorming, sport/bewegingsonderwijs, muziek en verrijkingsonderwijs door vakleerkrachten wordt gegeven. In de groepen 3-8 geven de vakleerkrachten waar mogelijk les aan groepen van 15 leerlingen, zodat de groepsleerkracht aan de andere helft van de groep specifieke aandacht kan geven. Het onderwijs aan de BSV is gegrondvest op twee belangrijke pijlers: brede ontwikkeling en persoonlijk welbevinden in combinatie met respect voor anderen.

Differentiatie

Het beleid van de BSV is erop gericht om faciliteiten te bieden om differentiatie te realiseren. De ouders dragen mede zorg voor de financiering van dit beleid. De culturele vaardigheden, Nederlandse taal (taal, lezen en schrijven) en rekenen/wiskunde vragen op de basisschool veel aandacht. De differentiatie is dan ook als volgt georganiseerd:

In elke klas wordt gedifferentieerd door middel van het directe instructiemodel. Tegemoetkomen aan de meerkunners en leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, vinden we heel belangrijk binnen de BSV. Daarom hebben we drie leerkrachten binnen school die zich bezig houden met extra differentiatie. Deze differentiatie wordt afgestemd met de groepsleerkracht en past binnen het directe instructiemodel van de gegeven les. De leerlingen delen hun oplossingsstrategieën en ervaringen met elkaar bij de start van de les en de terugblik. In overleg met de leerkracht wordt de verdiepte of verlengde instructie in de klas of in een daarvoor bestemd lokaal gegeven. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de lestijd.

Schoolvereniging

De BSV is een schoolvereniging. Dat betekent dat de school zelfstandig is. Zij is niet afhankelijk van bijvoorbeeld de gemeente of een religieuze of levensbeschouwelijke instelling en ook niet organisatorisch verbonden met andere scholen.

Leden van de vereniging zijn de ouders van alle leerlingen. Samen vormen zijn de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de school. De school wordt bestuurd door een bestuur dat wordt gekozen door en uit de leden. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie. Alle leerkrachten samen vormen het team.

Verder kent de school de wettelijk verplichte medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van ouders en van het team zitting hebben. Het (bescheiden) vermogen van de BSV is ondergebracht in de VNOB. Het bestuur daarvan is op dezelfde wijze samengesteld als het bestuur van de BSV.

Vakleerkrachten

De BSV heeft vakleerkrachten voor vakken als ICT/computerles, gym en kunst doe- en denkonderwijs. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van deze lessen, maar maakt het voor de reguliere leerkrachten ook mogelijk de klassen gedurende deze lesuren te splitsen in twee kleinere groepen.

Continurooster

De BSV heeft een continurooster, waardoor alle kinderen op school lunchen en volgens een vast rooster buitenspelen onder toezicht van een leerkracht. Zo hoeven zij niet twee keer per dag gebracht en gehaald te worden en hebben ze na school genoeg ruimte om huiswerk te maken en andere activiteiten te ondernemen.

Onderwijs op maat

De BSV streeft ernaar dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat houdt ook in dat we extra aandacht geven aan kinderen die wat moeizamer, of juist erg gemakkelijk door het basisonderwijs gaan. Deze snelle kinderen schepen we niet af met ‘extra werkjes’, maar heeft de BSV voor lesmethoden gekozen die onderscheid maken. Ook biedt de BSV een Projectklas. Zo krijgen de snelle leerlingen diepgravende en moeilijke projecten, zodat ze worden uitgedaagd om ook eens een keer echt hard te (moeten) werken. Als leerlingen nooit hebben leren doorzetten, lopen ze later tegen problemen aan.

Facultatieve lessen

De school biedt na de vaste lesuren facultatieve lessen voor het verder ontplooien van de talenten van uw kind: dat kan sportief of kunstzinnig zijn, maar ook het aanleren van een taal of kennismaking met techniek of het ontwikkelen van een website.

Drie keer in de week vinden er na schooltijd facultatieve activiteiten op sportief, creatief of cognitief gebied plaats. Voorbeelden van dit soort lessen zijn: timmeren, schaken, kleutergym, websites maken, judo, techniek, drama en circusles. De lessen beginnen om 14.30 uur en duren tot 15.30 uur. Ook kinderen die naar de kinderopvang gaan kunnen naar de facultatieve lessen.

Ouders schrijven hun kinderen in via de antwoordstrookjes in de nieuwsbrief. Ouders betalen hiervoor een geringe vergoeding als bijdrage in de kosten.

Scroll naar boven